Privacy en disclaimer

met Peper graag (wij) respecteren de privacy en rechten van onze klanten, bezoekers en partners. Op deze pagina vind je meer hierover.


In onze disclaimer lichten we onze rechten en plichten toe, met betrekking tot de inhoud van deze website en het beeldmateriaal.


In onderstaande privacy statement kun je lezen welke gegevens worden verwerkt, waar deze gegevens voor worden ingezet en wat jouw rechten zijn. We bespreken hierin de volgende onderwerpen:

 • onze contactgegevens;
 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
 • het doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • bewaar duur van je persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens delen met derden;
 • onze beveiliging van je persoonsgegevens;
 • je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
 • cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Privacy Statement

Om onze diensten en producten beschikbaar te kunnen stellen is het voor ons noodzakelijk om in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Contactgegevens

met Peper, gevestigd aan Wilsonstraat 120, 2131PW Hoofddorp,

waar met Peper graag Business onder valt,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


met Peper graag Business

Wilsonstraat 120

2131PW Hoofddorp

Nederland


Metpepergraagbusiness.nl

info@metpepergraag.nl

KvK 58258256


Gegevensbescherming loopt via functionaris Linda Peperkoorn. Zij is te bereiken via linda@metpepergraag.nl | Telefoonnummer 0619951753

Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.


Persoonsgegevens die wij verwerken

met Peper graag verwerkt je persoons- en bedrijfsgegevens wanneer:


 • je gebruik maakt van onze diensten;
 • omdat je jouw persoonsgegevens actief aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • functie;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN(s), naam rekeninghouder en btw-nummer.

Inclusief overige persoons- en bedrijfsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens correspondentie, of tijdens live- of telefonisch contact.


We verwerken ook een aantal persoonsgegevens wanneer:


 • jij je inschrijft voor ons netwerk: Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van ons blog, waaronder in ieder geval jouw naam (voor- en achternaam) en e-mailadres.
 • wanneer je onze website bezoekt: Het gaat dan om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en jouw surfgedrag op onze website en daarnaast om persoonsgegevens, te weten het IP-adres.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@metpepergraag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

met Peper graag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • het verzenden van ons blog;
 • het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • communicatiedoeleinden: om te kunnen bellen of e-mailen naar jou of je organisatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het factureren van onze diensten en het afhandelen van de betaling;
 • het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening;
 • het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • het aanbieden van onze producten en diensten, van onze partners of van andere partijen waar met Peper graag mee samenwerkt
 • (potentiële) opdrachtgevers en partners te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
 • archiefdoeleinden;
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • met Peper graag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bewaar duur van je persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. met Peper graag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.


Persoonsgegevens delen met derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  met Peper graag verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.


Met Strengthscope® hebben wij een partnership overeenkomst gesloten met betrekking tot de privacy van onze klanten: De GDPR Strengths Partnership FAQS vind je hier.


Onze beveiliging van je persoonsgegevens

met Peper graag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@metpepergraag.nl.


Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door met Peper graag. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@metpepergraag.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


met Peper graag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookies, of vergelijkbare technieken

met Peper graag maakt gebruik van cookies. We hebben je bij je eerste bezoek aan onze website hierover geïnformeerd en je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.


Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Disclaimer

De inhoud van deze website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan met Peper graag Business niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. met Peper graag Business aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.


Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van met Peper graag Business. met Peper graag Business kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.


met Peper graag Business kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. met Peper graag Business behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Beeldmateriaal en externe links

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. met Peper graag Business is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Voor al het beeldmateriaal dat is gebruikt op deze website is gebruiksrecht verkregen. Bent u van mening dat een foto op deze website onterecht wordt gebruikt, neemt u dan contact met ons op. De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn onderhevig aan copyright en mogen alleen na schriftelijk verkregen toestemming gedupliceerd worden.


Foto’s: Rudi Wells Fotografie / Unsplash.comIstock.com / Linda Peperkoorn